Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Adebo Milieu Advies B.V.

Zandruiter 3a

1731 LJ Winkel

Inschrijfnummer K.v.K.: 36052462

(AS 112-18)

 

Artikel 1:            Toepasselijkheid, definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van documenten, het verrichten van bouwkundige inspecties en/of overige werkzaamheden van Adebo Milieu Advies B.V., gevestigd te Winkel, hierna te noemen “de gebruiker”.
 • De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 • Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 • Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 • Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Onder “documenten” wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 • Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 • Onder “object” wordt verstaan: het pand of ander bouwwerk waaraan/waarvoor de werkzaamheden worden verricht.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2:            Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van documenten en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd.

Artikel 3:            Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  1. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan de gebruiker.

  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

  Artikel 4:            Vergoeding, prijzen, tarieven

  • Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent de gebruiker zijn vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
  • De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
  • Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag de gebruiker een toeslag berekenen over het uurtarief.
  • De gebruiker mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
  • De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
  • a.   Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

        b.    Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

  Artikel 5:            Inschakeling derden

  Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

  Artikel 6:            Verplichtingen van de wederpartij

  1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
   • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder alle informatie met betrekking tot het te inspecteren object) tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
   • eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
   • de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het te inspecteren object of overige locatie waar hij zijn werkzaamheden moet verrichten;
   • de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
   • het object/de locatie vrij is van overtollige materialen, obstakels, loslopende dieren en (overige) zaken die gevaar op kunnen leveren voor de gebruiker en/of hem hinderen bij zijn werkzaamheden.
  • De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
  • Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
  • Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

  Artikel 7:            Vertrouwelijke informatie

  • Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de
  • Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim
  • Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening
  • De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een
  • De gebruiker mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en

  overeenkomst van/over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

  te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

  gegevensbescherming, verwerkt de partij de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.

  rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

  leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of de wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Artikel 8:            Risico van opslag informatie

  De gebruiker bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. De gebruiker is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan de gebruiker verstrekte informatie.

   

  Artikel 9:            Levering, (leverings)termijnen

  1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
  2. De gebruiker mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
  3. Het risico voor de te leveren documenten gaat over op de wederpartij op het moment dat deze documenten feitelijk aan hem ter beschikking staan.
  4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag de gebruiker de vervaardigde documenten voor rekening en risico van de wederpartij bewaren. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of documenten alsnog te leveren.
  5. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (bewaar-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

  Artikel 10:          Voortgang, uitvoering overeenkomst

  • Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van documenten wordt vertraagd doordat:
   • De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag de gebruiker de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
   • De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
    • bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
    • indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
   • Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het inspectie- of overige werkzaamheden voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. De gebruiker mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
   • De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat de gebruiker aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar. Indien nodig, past de gebruiker het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
   • Indien de gebruiker al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag de gebruiker de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.
   • Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn inspectiewerkzaamheden aan bouwkundige objecten gebaseerd op uitwendig visueel onderzoek van de - onder normale omstandigheden en veilig -bereikbare onderdelen van het object, met vastlegging van de daarbij geconstateerde tekortkomingen en overige bevindingen.
   • Een inspectie is altijd slechts een momentopname en gerelateerd aan het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Daarbij worden uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken en/of tekortkomingen gerapporteerd. Tenzij partijen anders overeenkomen, worden door de gebruiker geen onderdelen verwijderd, verschoven, opgetild of verplaatst om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen en inspecteert hij ruimtes onder vloeren op de begane grond alleen in de directe omgeving van een aanwezig kruipluik. De gebruiker begeeft zich niet in de kruipruimte. Indien er geen kruipluik aanwezig is, beperkt de inspectie zich tot de zichtbare vloer.

   heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (leverings-)termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

   Artikel 11:          Klachten

   1. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht in ieder geval leesbaar en compleet te zijn ontvangen.
   2. Overige klachten over geleverde documenten, worden door de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 1 maand na levering - schriftelijk aan de gebruiker gemeld.
   3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
   4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
   5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
   6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
   7. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzendrisico is altijd voor de wederpartij.
   8. Geen klachten zijn mogelijk over:
    • verrichte inspectiewerkzaamheden indien (de constructie van) het geïnspecteerde object niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de uitvoering van deze werkzaamheden;
    • documenten die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of bewerkt op een zodanige wijze dat niet meer is na te gaan wat de inhoud van het oorspronkelijk geleverde document was, tenzij de wederpartij (een kopie van) het oorspronkelijke document ter vergelijking heeft;
    • fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten die de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het concept document had kunnen constateren.

   Artikel 12:          Garanties

   1. De gebruiker voert de overeengekomen werkzaamheden en leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
   2. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de documenten en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/honorarium nog niet heeft voldaan.
   3. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
   4. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel/het opnieuw vervaardigen van documenten, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
   5. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel/het opnieuw vervaardigen van de documenten, respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding verlangen.

   Artikel 13:          Aansprakelijkheid

   1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties/gegarandeerde beroepsstandaarden, aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
   2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
   3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
   4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde documenten en/of de verrichte werkzaamheden.
   5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.
   6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
   7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
   8. De gebruiker is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
    1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van de geleverde documenten of gebruik in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen e.d.;
    2. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte/voorgeschreven informatie;
    3. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
    4. het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleid)beslissingen door de wederpartij op basis van de door de gebruiker geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
    5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
    6. of als gevolg van gebreken, tekortkomingen e.d. die worden geconstateerd aan of zich voordoen met betrekking tot het geïnspecteerde object, maar buiten de specifieke opdracht en/of het moment waarop de inspectiewerkzaamheden zijn verricht vallen.
   9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.
   10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

    

   Artikel 14:          Betaling

    

   • De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
   • Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
   • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
   • In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
   • Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
   • De gebruiker geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
   • Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
   • Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
   • Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
   • De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
   • Het vorige lid geldt niet voor de consument.
   1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
   2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
   3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
   4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
   5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

   Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

   Artikel 15:          Intellectuele eigendomsrechten

   1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde en vervaardigde documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
   2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij deze documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen,         zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
   3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

   Artikel 16:          Retentierecht

   1. De gebruiker mag het verstrekken/de teruggave van door hem voor de wederpartij vervaardigde of bewerkte documenten - die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft - opschorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderin­gen ter zake van die overeenkomst heeft betaald.
   2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

   Artikel 17:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

   1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
   2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
   1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
   2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
   3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
   4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
   5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

   Artikel 18:          Overmacht

   1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
   2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
   3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen, weersomstandigheden e.d.
   4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

   Artikel 19:          Annulering, opschorting

   1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
   2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de gebruiker de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
   3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
   4. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
   5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de gebruiker zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
   6. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

   Artikel 20:          Toepasselijk recht, bevoegde rechter

   • Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   • Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
   • Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.
   • Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

   Datum: 10 juli 2018